Beknopt beleidsplan Stichting Christian Children’s Foundation

De Stichting Christian Children’s Foundation (SCCF) is opgericht op 2 november 2001 en is statutair gevestigd in de gemeente De Ronde Venen.
In de eerste jaren daarna is veel tijd en energie besteed aan het verkrijgen van een vergunning voor het creëren van voorzieningen voor de opvang van kinderen op het terrein aan de Oudhuijzerweg 28 in Wilnis. In 2008 is een ingrijpende verbouwing van de bestaande boerderij tot twee zelfstandige woningen voltooid. Vanaf 2009/ 2010 wonen hier twee pleeggezinnen met hun pleegkinderen.

+Doel

SCCF heeft als doel om kinderen die in probleemsituaties zijn terecht gekomen in een vervangend gezinsverband weer liefdevolle aandacht, zorg, structuur en begeleiding te geven.
SCCF biedt hiertoe pleegzorg “plus” aan via twee pleeggezinnen die in dienst zijn van de Stichting. SCCF ondersteunt en faciliteert de pleeggezinnen en pleegkinderen onder meer door beschikbaarstelling van twee boerderijwoningen op een prachtige locatie met veel voorzieningen. Daarnaast heeft SCCF mogelijkheden voor zowel huishoudelijke als psychologische en pedagogische ondersteuning en begeleiding, al naar gelang de behoefte.

+Levensbeschouwing

SCCF verleent de pleegzorg vanuit een Christelijke levensbeschouwing, waarin de Bijbel als richtsnoer voor het leven en het geloof in God als zaligmakend worden gezien. In dat kader worden de pleegkinderen ook zoveel mogelijk betrokken bij de Kerk.

+Pleegzorg plus

SCCF heeft de ambitie om pleegkinderen niet alleen liefde en zorg te geven, maar hen ook te sturen en begeleiden op de weg naar volwassenheid en een zelfstandig bestaan. Dit krijgt onder meer gestalte in:

- een zorgvuldige en kritische selectie van gemotiveerde pleegouders die deze taken
  aankunnen;
- de extra middelen die SCCF beschikbaar kan stellen voor specifieke pedagogische of
  psychosociale zorg, begeleiding en advies;
- eventuele voortgezette pleegzorg na het 18e levensjaar (zie ook paragraaf “continuïteit”).

Overigens zijn op de locatie aan de Oudhuijzerweg veel speel- en recreatieve voorzieningen aanwezig waarin de kinderen in hun vrije tijd kunnen ontspannen.

+Doelgroep

De pleegzorg kan zowel tijdelijk als langdurig zijn. De pleegzorg staat in beginsel open voor kinderen uit alle culturen en religies, mits de kinderen kunnen functioneren binnen de kaders van de Stichting en de huisregels van de pleegouders. Hierin staat met name een Christelijke opvoeding centraal.

SCCF plaatst in principe bij voorkeur kinderen uit de leeftijdsgroep 4 – 11 jaar. In individuele gevallen vindt bij plaatsing uiteraard altijd een grondige afstemming plaats met de (on)mogelijkheden van pleegouders en de samenstelling van het pleeggezin, zowel voor wat betreft aantal, leeftijdsopbouw en aanwezige psychische problematiek.


+Continuïteit

SCCF biedt geplaatste pleegkinderen in beginsel het perspectief om zich in alle rust en omringd met zorg en liefde te ontwikkelen tot volwassenheid. Deze continuïteitsgarantie geldt in drieërlei opzicht:

1e Ingeval van vertrek van pleegouders, draagt SCCF zorg voor het aantrekken van nieuwe pleegouders. Hierbij geldt een goede match met de reeds aanwezige pleegkinderen als voorwaarde. De pleegkinderen kunnen dus op dezelfde locatie blijven wonen en behouden hun netwerken.

2e SCCF kan de pleegzorg ook na het 18e levensjaar continueren, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en studie. De wijze waarop deze voortgezette pleegzorg gestalte krijgt is maatwerk.

3e Tijdelijke afwezigheid van pleegouders, bijvoorbeeld in geval van vakantie of ander verlof, wordt te allen tijde opgevangen met tijdelijk vervangende pleegouders. Deze vervangende pleegouders nemen hiertoe tijdelijk hun intrek in de locatie aan de Oudhuijzerweg. Dit betekent dat de pleegkinderen nooit gedwongen uit logeren hoeven.


+Organisatie

Het bestuur van SCCF stelt de kaders vast voor het functioneren van de pleegouders. Binnen deze kaders delegeert het bestuur de pleegzorgtaken aan de pleegouders.
De pleegouders treden namens of ten behoeve van de pleegkinderen naar buiten op als echte ouders, binnen de kaders die door het bestuur van SCCF én eventueel door de voogd van de pleegkinderen zijn gesteld.
Voor het overige oefenen de pleegouders hun taken uit in nauw overleg met het bestuur.     


+Kwaliteit

Om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen worden momenteel de processen en procedures beschreven.


+Middelen

De activiteiten van SCCF worden tot nu toe gefinancierd uit particuliere- en bedrijfsdonaties.


+Beloningsbeleid

De pleegzorg wordt geleverd door pleegouders. De pleegmoeders zijn in dienst van de Stichting en ontvangen hiervoor een vast salaris. Hierbij er is zoveel mogelijk uitgegaan van wat in de zorgmarkt gebruikelijk is, w.o. een pensioenregeling.

Eén van de bestuursleden ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km, alsmede een beperkt vacatiegeld. De overige bestuursleden hebben geen vergoeding noch salaris ontvangen voor geleverde diensten.


+Verslag uitgeoefende activiteit 2017

De Stichting heeft in 2017 aan gemiddeld 7 tot 8 kinderen pleegzorg geleverd via twee pleeggezinnen. Hiertoe heeft de Stichting de pleeggezinnen gefaciliteerd door twee boerderijwoningen en diverse speelvoorzieningen ter beschikking te stellen.

In december 2018 zijn er 5 pleegkinderen bij het ene pleegouderechtpaar en in totaal 6 kinderen, waarvan 3 pleegkinderen bij het tweede pleegouderechtpaar.

In 2017 is een speeltuintje voor de kleine kinderen aangelegd op het erf en eerder is een zwem- en visvoorziening gerealiseerd, door de aanleg van steigers, een duikplank, zwemtrap en uitdieping van natuurwater.

Eveneens wordt periodiek onderhoud gedaan aan het erf / de tuin.

De inhoudelijke begeleiding van de pleegouders is verzorgd door pleegzorgorganisaties St. Timon en St. De Rading. Beide organisaties sluiten hiervoor rechtstreeks contracten met pleegouders.

Eén pleegouderstel heeft in 2017 voorbereidingen gestart om voor eigen rekening en risico een gezinshuis op te richten. In verband hiermee is medio 2017 de dienstbetrekking met de pleegmoeder beëindigd. Betrokken pleegouders hebben sindsdien nog wel gedurende het resterende jaar 2017 pleegzorg geleverd; hiervoor is voor een overgangsperiode aan het echtpaar de boerderij ter beschikking gesteld en worden diverse kosten vergoed.

Het bestuur heeft in 2017 diverse malen met pleegouders vergaderd. De belangrijkste besproken onderwerpen waren:

- ontwikkelingen en eventuele knelpunten in de pleegzorg
- persoonlijke ontwikkeling van de pleegkinderen
- erfbeheer en speelvoorzieningen
- potentieel nieuwe pleegzorgplaatsingen

Ons doel is om de pleegkinderen die er geplaatst zijn normaal te laten opgroeien totdat ze volwassen en gevormd zijn om zelfstandig de maatschappij in te gaan.

+Verslag uitgeoefende activiteit 2020/2021

Jaarverslag 2020 en 2021 Stichting Christian Children’s Foundation

Inleiding
Dit korte jaarverslag bevat een terugblik over de jaren 2020 en 2021. Het waren jaren die zich hebben gekenmerkt door de coronacrisis. In verband hiermee hebben in 2020 en 2021 geen fysieke bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Wel is er online of telefonisch overleg geweest tussen de bestuursleden en is contact onderhouden met de pleeggezinnen.
Activiteiten
Onze primaire activiteiten zijn in 2020 en 2021 ongewijzigd gebleven: het voorzien in veilig wonen en liefdevolle verzorging van pleegkinderen door pleegouders die daarvoor door de stichting zijn aangesteld.

De accommodatie bestaat uit twee woningen: het voorhuis van de boerderij en de voormalige stal die jaren geleden volledig is verbouwd tot woning (het achterhuis).

Voorhuis
Het voorhuis wordt bewoond door een echtpaar dat al bijna 12 jaar in dienst is van de stichting. Zij hebben inmiddels de zorg over 6 pleegkinderen. Eén van de pleegkinderen is gaan werken en is zelfstandig gaan wonen. Enkele maanden daarna zijn er 2 meisjes van 1 en 3 jaar bijgekomen. Alle pleegkinderen zijn geplaatst via Jeugdzorgorganisatie De Rading.

Het beleid is dat pleegkinderen die de volwassen leeftijd hebben bereikt worden begeleid naar een zelfstandig bestaan. Pleegkinderen die nog studeren mogen op de boerderij blijven wonen. Eén pleegkind volgt een hbo-opleiding. Zo wordt geprobeerd om de jongeren een goede plaats te geven in de maatschappij.

Achterhuis
In het achterhuis heeft tot begin 2020 een echtpaar met 5 pleegkinderen en 3 eigen kinderen gewoond. Zij hebben destijds te kennen gegeven een andere weg in zorgland te willen bewandelen. Wij hebben hen daarin intensief begeleid, vooral om te bereiken dat de bij hen geplaatste pleegkinderen hun plaats konden behouden. Dat is gelukt; het gezin is elders een gezinshuis gestart. De pleegkinderen zijn met hen meeverhuisd. Uit contacten blijkt dat het heel goed met hen gaat.

De rest van het jaar 2020 is benut voor noodzakelijk onderhoud en het weer op orde brengen van het achterhuis.

In 2021 is er mede in verband met corona geen pleegzorg geweest in het achterhuis.

Oekraïense vluchtelingen op de boerderij
Toen begin 2022 de oorlog uitbrak in Oekraïne met alle gevolgen van dien, aarzelden wij geen moment om het achterhuis tijdelijk als opvanglocatie aan te bieden. Op dit moment verblijven in het achterhuis 11 vluchtelingen uit Oekraïne, deels moeders met kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen.

Wij geven hulp en begeleiding aan de vluchtelingen in de vorm van onder meer: zorgen voor de min of meer dagelijkse dingen, zoals contact leggen met een huisarts, ondersteuning bij ziekenhuisbezoek, het aanvragen van paspoorten, het regelen van registraties bij gemeenten, vervoer van kinderen naar en van school, regelen van overig vervoer (fietsen), begeleiden bij het zoeken naar werk (incl. het leggen van contacten daarvoor); etc.

Financiële informatie
Voor de financiële informatie verwijzen wij u naar de balans.

De ontvangen giften zijn vrijwel volledig afkomstig van Van Oostveen Medical B.V., het bedrijf van de voorzitter van de stichting en van de voorzitter in privé.

Het vermogen wordt van de stichting wordt beheerd door de secretaris/penningmeester. Het geldbedrag staat op de bank, op deposito of op een betaalrekening.


+ANBI gegevens

Klik op onderstaande link voor de ANBI gegevens:

- ANBI gegevens -

RSIN 8102.18.872