Beknopt beleidsplan Stichting Christian Children’s Foundation

De Stichting Christian Children’s Foundation (SCCF) is opgericht op 2 november 2001 en is statutair gevestigd in de gemeente De Ronde Venen.
In de eerste jaren daarna is veel tijd en energie besteed aan het verkrijgen van een vergunning voor het creëren van voorzieningen voor de opvang van kinderen op het terrein aan de Oudhuijzerweg 28 in Wilnis. In 2008 is een ingrijpende verbouwing van de bestaande boerderij tot twee zelfstandige woningen voltooid. Vanaf 2009/ 2010 wonen hier twee pleeggezinnen met hun pleegkinderen.

+Doel

SCCF heeft als doel om kinderen die in probleemsituaties zijn terecht gekomen in een vervangend gezinsverband weer liefdevolle aandacht, zorg, structuur en begeleiding te geven.
SCCF biedt hiertoe pleegzorg “plus” aan via twee pleeggezinnen die in dienst zijn van de Stichting. SCCF ondersteunt en faciliteert de pleeggezinnen en pleegkinderen onder meer door beschikbaarstelling van twee boerderijwoningen op een prachtige locatie met veel voorzieningen. Daarnaast heeft SCCF mogelijkheden voor zowel huishoudelijke als psychologische en pedagogische ondersteuning en begeleiding, al naar gelang de behoefte.

+Levensbeschouwing

SCCF verleent de pleegzorg vanuit een Christelijke levensbeschouwing, waarin de Bijbel als richtsnoer voor het leven en het geloof in God als zaligmakend worden gezien. In dat kader worden de pleegkinderen ook zoveel mogelijk betrokken bij de Kerk.

+Pleegzorg plus

SCCF heeft de ambitie om pleegkinderen niet alleen liefde en zorg te geven, maar hen ook te sturen en begeleiden op de weg naar volwassenheid en een zelfstandig bestaan. Dit krijgt onder meer gestalte in:
- een zorgvuldige en kritische selectie van gemotiveerde pleegouders die deze taken
  aankunnen;
- de extra middelen die SCCF beschikbaar kan stellen voor specifieke pedagogische of
  psychosociale zorg, begeleiding en advies;
- eventuele voortgezette pleegzorg na het 18e levensjaar (zie ook paragraaf “continuïteit”).

Overigens zijn op de locatie aan de Oudhuijzerweg veel speel- en recreatieve voorzieningen aanwezig waarin de kinderen in hun vrije tijd kunnen ontspannen.

+Doelgroep

De pleegzorg kan zowel tijdelijk als langdurig zijn. De pleegzorg staat in beginsel open voor kinderen uit alle culturen en religies, mits de kinderen kunnen functioneren binnen de kaders van de Stichting en de huisregels van de pleegouders. Hierin staat met name een Christelijke opvoeding centraal.
SCCF plaatst in principe bij voorkeur kinderen uit de leeftijdsgroep 4 – 11 jaar. In individuele gevallen vindt bij plaatsing uiteraard altijd een grondige afstemming plaats met de (on)mogelijkheden van pleegouders en de samenstelling van het pleeggezin, zowel voor wat betreft aantal, leeftijdsopbouw en aanwezige psychische problematiek.

+Continuïteit

SCCF biedt geplaatste pleegkinderen in beginsel het perspectief om zich in alle rust en omringd met zorg en liefde te ontwikkelen tot volwassenheid. Deze continuïteitsgarantie geldt in drieërlei opzicht:

1e Ingeval van vertrek van pleegouders, draagt SCCF zorg voor het aantrekken van nieuwe pleegouders. Hierbij geldt een goede match met de reeds aanwezige pleegkinderen als voorwaarde. De pleegkinderen kunnen dus op dezelfde locatie blijven wonen en behouden hun netwerken.

2e SCCF kan de pleegzorg ook na het 18e levensjaar continueren, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en studie. De wijze waarop deze voortgezette pleegzorg gestalte krijgt is maatwerk.

3e Tijdelijke afwezigheid van pleegouders, bijvoorbeeld in geval van vakantie of ander verlof, wordt te allen tijde opgevangen met tijdelijk vervangende pleegouders. Deze vervangende pleegouders nemen hiertoe tijdelijk hun intrek in de locatie aan de Oudhuijzerweg. Dit betekent dat de pleegkinderen nooit gedwongen uit logeren hoeven.

+Organisatie

Het bestuur van SCCF stelt de kaders vast voor het functioneren van de pleegouders. Binnen deze kaders delegeert het bestuur de pleegzorgtaken aan de pleegouders.
De pleegouders treden namens of ten behoeve van de pleegkinderen naar buiten op als echte ouders, binnen de kaders die door het bestuur van SCCF én eventueel door de voogd van de pleegkinderen zijn gesteld.
Voor het overige oefenen de pleegouders hun taken uit in nauw overleg met het bestuur.     

Het bestuur van SCCF vergadert maandelijks met alle betrokken pleegouders.

+Kwaliteit

Om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen worden momenteel de processen en procedures beschreven. SCCF wenst de kwaliteit te laten toetsen door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Beoogd wordt om eind 2014 het HKZ-certificaat te verkrijgen.

+Middelen

De activiteiten van SCCF worden tot nu toe gefinancierd uit particuliere- en bedrijfsdonaties.